งานแปลบทความ สังกะสีออกไซด์ ( ZnO) อนุภาคนาโน

งานวิจัยนาโนซิงค์/TWCwriting

3. สังกะสีออกไซด์ ( ZnO) อนุภาคนาโน

สังกะสีออกไซด์มีความปลอดภัยกับผิวหนังของมนุษย์ คุณสมบัติดังกล่าวทำให้เหมาะกับการเป็นสารเติมแต่งสำหรับสิ่งทอและพื้นผิวของวัสดุที่ต้องสัมผัสกับผิวหนังมนุษย์ สังกะสีออกไซด์ (ZnO) ได้แสดงถึงความสามารถในการต่อต้านแบคทีเรียบนแบคทีเรียแกรมลบและแบคทีเรียแกรมบวกได้ดีเท่ากับสปอร์ที่สามารถทนต่ออุณภูมิที่สูงและความกดอากาศสูง ความสามารถในการต่อต้านแบคทีเรียของสังกะสีออกไซด์อนุภาคนาโนที่ถูกปรับปรุงแล้วเมื่อนำมาเปรียบเทียบเข้ากับวัสดุดังกล่าวในอนุภาคไมโคร จะพบว่าเมื่อวัสดุอยู่ในรูปของอนุภาคนาโนจะมีศักยภาพมากขึ้น อันเนื่องมาจากตัวแปรซึ่งนั่นก็คือผิวหน้าของวัสดุ Padmavathy และคณะได้ทดสอบความสามารถในการต่อต้านแบคทีเรียของสังกะสีออกไซด์อนุภาคนาโนในขนาดอนุภาคที่แตกต่างกันออกไป ผลการทดสอบทำให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการต่อต้านแบคทีเรียของสังกะสิออกไซด์อนุภาคนาโนจะเพิ่มมากขึ้นเมื่ออนุภาคมีขนาดเล็กลง

Azam et al รายงานว่าจากการเปรียบเทียบผลทดสอบความสามารถในการต่อต้านจุลินทรีย์ของ สังกะสีออกไซด์ (ZnO), ทองแดงออกไซด์ (CuO) และไอรอนออกไซด์ (Fe2O3) อนุภาคนาโนกับแบคทีเรียแกรมลบ (E. coli และ P. aeruginosa) และแกรมบวก (S. aureus และ Bacillus subtilis (B. subtilis)) อ้างอิงจากผลการทดสอบ สังกะสีออกไซด์อนุภาคนาโนดูจะทำปฏิกิริยาทำลายแบคทีเรียมากที่สุด ในขณะที่ไอรอนออกไซด์อนุภาคนาโนจะทำปฏิกิริยาน้อยที่สุด

3. ZnO nanoparticles

Safety of ZnO and its compatibility with human skin make it a suitable additive for textiles and surfaces that come in contact with the human body. ZnO nanoparticles showed bactericidal effects

on Gram-positive and Gram-negative bacteria as well as the spores which are resistant to high temperature and high pressure. The improved antibacterial activity of ZnO nanoparticles compared to its microparticles was related to the surface area enhancement in the nanoparticles. Padmavathy et al. investigated the antibacterial activity of ZnO nanoparticles with various particle sizes. Their results

demonstrated that the bactericidal efficacy of ZnO nanoparticles increased by decreasing particle size.

Azam et al. reported comparative investigation of antimicrobial activity of ZnO, CuO, and Fe2O3 nanoparticles against Gramnegative (E. coli and P. aeruginosa) and Gram-positive (S. aureus and Bacillus subtilis (B. subtilis)) bacteria. According to their results, themost bactericidal activity was reported for the ZnO nanoparticles while Fe2O3 nanoparticles exhibited the least antibacterial effect.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *