งานแปลเครื่องมือทางการแพทย์ (TH-EN)

1. Magnetic Resonance Imaging (MRI)

คือเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ในการตรวจวินิจฉัยรอยโรคของผู้ป่วย เพื่อนำมาใช้ในการรักษาและติดตามผลการรักษา โดยเครื่องตรวจที่ใช้คลื่นสนามแม่เหล็กความเข้มสูงและคลื่นความถี่ในย่านความถี่วิทยุ ในการสร้างภาพเหมือนจริงของอวัยวะภายในต่างๆของร่างกาย โดยเฉพาะสมอง หัวใจ กระดูก-กล้ามเนื้อ และส่วนที่เป็นมะเร็ง ด้วยคอมพิวเตอร์รายละเอียดและความคมชัดสูง เป็นภาพตามระนาบได้ทั้งแนวขวาง แนวยาวและแนวเฉียง เป็น 3 มิติ ภาพที่ได้จึงจะชัดเจนกว่าการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบ CTScan ทำให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยความผิดปกติในร่างกายได้อย่างแม่นยำ

Magnetic Resonance Imaging or MRI is a machine that creates images by using a magnetic field. It is used for diagnosing a patient´s lesion for further treatment or follow-up. To create realistic images of the internal organs, the machine uses high magnetic concentration and radio-wave frequency. Especially for the brain, heart, bone-muscle, and cancer tissue. The computer imaging provides high details and resolutions. The plane images can be lengthwise, widthwise, or diagonal. Being 3D images, they are more vivid than using computerised tomography (CT) scan with x-ray, enabling medical personnel to diagnose with accuracy.

2. CT scan (Computerized Tomography) หรือ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

เป็นการตรวจหาความผิดปกติอวัยวะต่างๆ ในร่ายกายด้วยลำแสงเอกซ์ โดยฉายลำแสงเอกซ์ผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจในแนวตัดขวางและให้คอมพิวเตอร์สร้างภาพ ภาพที่ได้จึงเป็นภาพตัดขางส่วนที่ต้องการตรวจอย่างละเอียด ซึ่งจะให้ภาพเป็น 3 มิติ และยังซอยภาพอวัยวะออกเป็นแผ่นบางๆ ในภาพตัดขวางได้หลายสิบแผ่น จึงช่วยให้แพทย์อ่านความผิดปกติของอวัยวะนั้นๆ ได้ละเอียดและแม่นยำกว่าเอกซเรย์ธรรมดา ภาพการตรวจเอกซเรย์ธรรมดาเป็นภาพ 2 มิติ คือ กว้างและยาว ไม่สามารถบอกความลึกได้ และจะให้ภาพเป็นภาพรวมของทั้งอวัยวะ ดั้งนั้นจึงเป็นข้อจำกัดของเอกซเรย์ธรรมดา เมื่อเปรียบเทียบกับเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการตรวจที่ซับซ้อนกว่าเอกซเรย์ธรรมดามาก

CT Scan, Computerized Tomography, or Computerized X-ray is the examination for physical abnormality by using x-ray. The ray is cross-sectionally projected through the targeted organ. Then, computer processing is used to create images. CT Scan provides a cross-sectional image of the organ for detailed diagnosis. Apart from offering 3D images, the CT Scan can also create tens of cross-sectional slices of the organ – enabling the doctors to read the abnormality of the organ with more precision and details than the general x-ray. As the traditional x-ray only creates 2D images with length and width. No image depth can be identified and only the overall image of the organ is generated. These are the  limitations of general x-ray machines when comparing to computerized x-ray, in which the more advanced sensoring technologies are applied.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *